CAREER
CAREER.1
icon team2

เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าโครงการ

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  คุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. งานจัดซื้อ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ สินค้า ตามรายการขอซื้อให้ทันต่อความต้องการ
2. งานตรวจสอบราคา พร้อมเจรจาต่อรอง พร้อมเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ
3. งานจัดทำและออกเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อทั้งหมดในส่วนงานที่รับผิดชอบ
4. งานประสานงานภายในภายนอก เพื่อให้งานจัดซื้อสำเร็จตามเป้าหมาย
5. งานจัดทำรายงานการจัดซื้อทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาตาวจสอบ
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,การจัดการ,บัญชี,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาเกี่ยวกับ computer/IT
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความเข้าใจในการอุปกรณ์ IT และcomputer เป็นอย่างดี
5. ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อเกี่ยวกับ IT และcomputer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความอดทนต่อการทำงาน สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
7. มีทัศนคติที่ดีต่องานต่อองค์กร รักความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีความรับผิดชอบต่องาน
8. มีทักษะการเจรตาต่อรอง และการนำเสนอเปรียบเทียบได้ดี
9. มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ได้
10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้ดี
11. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

icon team2

เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าโครงการ

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  คุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. งานจัดซื้อ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ สินค้า ตามรายการขอซื้อให้ทันต่อความต้องการ
2. งานตรวจสอบราคา พร้อมเจรจาต่อรอง พร้อมเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ
3. งานจัดทำและออกเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อทั้งหมดในส่วนงานที่รับผิดชอบ
4. งานประสานงานภายในภายนอก เพื่อให้งานจัดซื้อสำเร็จตามเป้าหมาย
5. งานจัดทำรายงานการจัดซื้อทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาตาวจสอบ
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,การจัดการ,บัญชี,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาเกี่ยวกับ computer/IT
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความเข้าใจในการอุปกรณ์ IT และcomputer เป็นอย่างดี
5. ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อเกี่ยวกับ IT และcomputer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความอดทนต่อการทำงาน สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
7. มีทัศนคติที่ดีต่องานต่อองค์กร รักความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีความรับผิดชอบต่องาน
8. มีทักษะการเจรตาต่อรอง และการนำเสนอเปรียบเทียบได้ดี
9. มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ได้
10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้ดี
11. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


CARRER icon2

IT Support Onsite

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ รวมทั้ง CCTV,ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานเดินสายและควบคุมผู้รับเหมาช่วงในการเดินสายเก็บสายและงานติดตั้งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
3. งานลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows และโปแกรมการใช้งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายและให้ทันต่อเวลา
4. งาน Onsite Support for Hardware PC and Peripheralทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
5. งาน Onsite Support for Software Windows and Application ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
6. งาน Onsite Support for Network Client PC and Printerทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
7. งานตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ IT และComputer ใก้เกิดความเรียบร้อยทั้งก่อนติดตั้งและหลังส่งมอบลูกค้า
8. งาน Onsite Support ลูกค้าหลังการขายตามสัญญาที่กำหนด
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2. จบการศึกษาในระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการ ในสายงาน IT Support Onsite
4. มีความรู้เกี่ยวกับ computer ระบบ Network และอุปกรณ์ต่อพ่วง
5. สามารถติดตั้ง ดูแลและรักษาซ่อมบำรุง Hardware และ Software ได้เป็นอย่างดี
6. ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาในการทำงานและ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นบ้างครั้งได้
8. ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ได้ และมีพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. มีทัศนคติที่ดีต่องานต่อองค์กร รักความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีความรับผิดชอบต่องาน
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

CARRER icon2

IT Support Onsite

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  2 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ รวมทั้ง CCTV,ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานเดินสายและควบคุมผู้รับเหมาช่วงในการเดินสายเก็บสายและงานติดตั้งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
3. งานลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows และโปแกรมการใช้งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายและให้ทันต่อเวลา
4. งาน Onsite Support for Hardware PC and Peripheralทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
5. งาน Onsite Support for Software Windows and Application ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
6. งาน Onsite Support for Network Client PC and Printerทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
7. งานตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ IT และComputer ใก้เกิดความเรียบร้อยทั้งก่อนติดตั้งและหลังส่งมอบลูกค้า
8. งาน Onsite Support ลูกค้าหลังการขายตามสัญญาที่กำหนด
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2. จบการศึกษาในระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการ ในสายงาน IT Support Onsite
4. มีความรู้เกี่ยวกับ computer ระบบ Network และอุปกรณ์ต่อพ่วง
5. สามารถติดตั้ง ดูแลและรักษาซ่อมบำรุง Hardware และ Software ได้เป็นอย่างดี
6. ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาในการทำงานและ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นบ้างครั้งได้
8. ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ได้ และมีพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. มีทัศนคติที่ดีต่องานต่อองค์กร รักความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีความรับผิดชอบต่องาน

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


icon team6

ผู้จัดการแผนก Digital&Application (programmer)

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  1 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. งานออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานวิเคาะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาโปรแกรมและซอฟแวร์ต่างๆของผู้ใช้งานภายในบริษัทฯ
3. งานพัฒนาและจัดทำเว็ปไซร์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดภายในบริษัทฯ
4. ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบริหารจัดการและดูแลข้อมูลต่างในฐานข้อมูลและการักษาความปลอดภัยในข้อมูล
5. งานฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมที่เขียนขึ้นและซอฟท์แวร์ต่างๆแก่ผู้ใช้งาน
6. งานประสานงาน Outsource ในการออกแบบระบบงานประยุกต์ใน ERP เพื่อใช้งานภายในบริษัท
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับ IT สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ในสายงานด้าน การเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม และ Application ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ความเข้าใจ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net , PHP, Framework , PL/SQL, Shell Script SQL,Command,java และอื่นๆ
5. มีความรู้ความเข้าในระบบ IT ทั้ง Hardware และ software และระบบ ERP เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถด้านการวางแผนงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
7. มีภาวะผู้นำสูง มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี
8. มีความสามารถในการนำเสนอผลงานได้ดี รวมถึงการประสานงาน
9. หากเคยมีประสบการณ์ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมในสายงานธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

icon team6

ผู้จัดการแผนก Digital&Application (programmer)

รูปแบบงาน  :  งานประจำ
อัตรารับ      :  1 อัตรา
เงินเดือน     :  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. งานออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานวิเคาะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาโปรแกรมและซอฟแวร์ต่างๆของผู้ใช้งานภายในบริษัทฯ
3. งานพัฒนาและจัดทำเว็ปไซร์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดภายในบริษัทฯ
4. ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบริหารจัดการและดูแลข้อมูลต่างในฐานข้อมูลและการักษาความปลอดภัยในข้อมูล
5. งานฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมที่เขียนขึ้นและซอฟท์แวร์ต่างๆแก่ผู้ใช้งาน
6. งานประสานงาน Outsource ในการออกแบบระบบงานประยุกต์ใน ERP เพื่อใช้งานภายในบริษัท
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับ IT สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ในสายงานด้าน การเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม และ Application ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ความเข้าใจ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net , PHP, Framework , PL/SQL, Shell Script SQL,Command,java และอื่นๆ
5. มีความรู้ความเข้าในระบบ IT ทั้ง Hardware และ software และระบบ ERP เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถด้านการวางแผนงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
7. มีภาวะผู้นำสูง มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี
8. มีความสามารถในการนำเสนอผลงานได้ดี รวมถึงการประสานงาน
9. หากเคยมีประสบการณ์ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมในสายงานธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
– โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
– ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– เครื่องแบบพนักงานประจำปี
– ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
– กองทุนช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติพนักงานเสียชีวิต
– สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด )
– ค่าเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– ค่าวิชาชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
– การพัฒนาและฝึกอบรม
– การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 16 วัน
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์WTC COMPUTER CO., LTD.
COMPANY
HOME
CAREER
BECOM A PARTNER
BY INDUSTRY
ABOUT
ABOUT US
EVENTS
CONTACT US
FAQ
PRODUCTS
SERVICE
PROMOTION
SOLUTION
Line @ wtc